Publications

Alpa is developed as a research project with collaborators from multiple institutions. This page includes references to publications describing the ideas behind Alpa.

Lianmin Zheng*, Zhuohan Li*, Hao Zhang*, Yonghao Zhuang, Zhifeng Chen, Yanping Huang, Yida Wang, Yuanzhong Xu, Danyang Zhuo, Eric P. Xing, Joseph E. Gonzalez, Ion Stoica
OSDI 2022

Yonghao Zhuang*, Hexu Zhao*, Lianmin Zheng, Zhuohan Li, Eric P. Xing, Qirong Ho, Joseph E. Gonzalez, Ion Stoica, Hao Zhang
MLSys 2023

Zhuohan Li*, Lianmin Zheng*, Yinmin Zhong*, Vincent Liu, Ying Sheng, Xin Jin, Yanping Huang, Zhifeng Chen, Hao Zhang, Joseph E. Gonzalez, Ion Stoica
OSDI 2023